Usposabljanja za delo z družinami

Usposabljanja za delo z družinami

Usposabljanje staršev za ustvarjanje razvoju pismenosti naklonjenega družinskega okolja je dokaj novo področje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V slovenskem prostoru so prisotni različni pristopi in izkušnje. Nekateri se osredotočajo na usposabljanje staršev za delo z otroki, drugi upoštevajo tudi potrebe staršev po učenju.

Če želimo k delu z družinami pristopiti celostno in želimo dosegati dolgoročnejše učinke izobraževalnih intervencij, potem je poleg potreb otrok potrebno upoštevati tudi potrebe in interese staršev po učenju. Še posebej ko so v programe in dejavnosti družinske pismenosti vključeni starši in otroci hkrati. Za učitelje in strokovne delavce, ki pripravljajo in izvajajo programe in dejavnosti v katere so vključeni tako odrasli člani družine in hkrati tudi otroci, predstavljajo te situacije nove profesionalne izzive. Andragoški delavci, ki so prej poučevali otroke, pravijo, da je najtežje narediti premik pri sebi – kako izstopiti iz tiste vloge, ki nam je bila toliko časa najpomembnejša.

Izobraževalni programi za spodbujanje družinske pismenosti so namenjeni skupini odraslih v posebnem življenjskem obdobju, saj gre za starše predšolskih otrok oziroma starše otrok v začetnih obdobjih šolanja. Gre v veliko primerih za obdobje zgodnje odraslosti (praviloma so starši zaposleni, večinoma sorazmerno mladi, otroci in njihov napredek jim je osrednjega pomena, pri vzgoji nimajo veliko izkušenj ipd.), v katerem udeleženci programov družinske pismenosti poleg pridobivanja spoznanj želijo preveriti tudi njihovo uporabnost. Specifičnost njihovega položaja in želja, da bi bili svojim otrokom dobri starši, vpliva na motiviranost staršev za izobraževanje v takih izobraževalnih programih. Uporabnost v neposrednem življenju in zadovoljitev potreb staršev je tisto, ki povečuje interes in pripravljenost odraslih za izobraževanje; naloga učitelja je, da ga organizira in izpelje tako, da bodo imeli starši možnost dejavno sodelovati pri iskanju odgovorov na svoja vprašanja.

O tem, zakaj je pomembno, da se zavedamo in da upoštevamo, da se odrasli učijo drugače kot otroci, je razmišljala znana slovenska andragoginja dr. Sabina Jelenc Kraševec: ‘Pri otrocih in mladostnikih je učenje usmerjeno pretežno k oblikovanju temeljnih vrednot, spretnosti in strategij, odrasli pa imajo široke pragmatične življenjske izkušnje, ki narekujejo in strukturirajo novo učenje, s katerim spreminjamo ali dopolnjujemo že doseženo znanje, vrednote in spretnosti. Poleg tega učne potrebe odraslih izhajajo iz konkretnih motivov, povezanih z osebnimi razlogi v določeni življenjski situaciji, v socialnem ali delovnem okolju, otroci pa se največkrat učijo “za naprej”, rečemo lahko tudi “na zalogo”. Motivacija, ki spodbuja prve ali druge, je praviloma povsem drugačna. Odrasli so pogosto mnogo bolj vztrajni kot otroci in so pripravljeni vložiti veliko truda.’ (Jelenc Kraševec, Priročnik BZZ, str. 119).

V programih in dejavnostih družinske pismenosti, kjer so cilji širši in je namen izobraževanja poleg razvijanja različnih veščin tudi osebnostna rast odraslih udeležencev, izboljševanje kakovosti življenja, razvijanje drugačnih stališč in kritičnosti ter krepitev samozaupanja udeležencev, ima učitelj kar veliko svobode, hkrati pa tudi odgovornosti. Značilnosti udeležencev izobraževanja vplivajo na postavitev ciljev izobraževanja in izbiro vsebin, pa tudi na način izpeljave učenja in izobraževanja.

Na teh straneh predstavljamo razne programe strokovnega spopolnjevanja za učitelje in strokovne delavce, ki delujejo na področju spodbujanja pismenosti in bralne kulture v družini. Številni programi se izvajajo le občasno, tudi če so financirani iz javnih sredstev. Zajeti so tudi nekateri programi dodiplomskega izobraževanja, ki vključujejo predmete iz družinske pismenosti.

Programi strokovnega spopolnjevanja za spodbujanja družinske pismenosti

 

Temeljno usposabljanje učiteljev v programu UŽU Beremo in pišemo skupaj

Program UŽU Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS) je program družinske pismenosti, namenjen staršem, ki imajo otroke v  začetnih obdobjih šolanja, vključuje pa tudi otroke. Cilj programa družinske pismenosti UŽU BIPS je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Za izvajanje 50 urnega programa družinske pismenosti je Andragoški center Slovenije razvil program strokovnega spopolnjevanja oziroma temeljnega usposabljanja učiteljev po katerem se je usposobilo več kot 150 učiteljev iz vse Slovenije.

Beri več

Program usposabljanja učiteljev omogoča kakovostno izpeljavo programa UŽU BIPS in je zasnovan je na rezultatih raziskav ter večletnih izkušnjah pri delu z družinami. Namen usposabljanja je zadostiti predvsem posebnim potrebam po znanju in spretnostih, ki jih morajo obvladati učitelji v opismenjevanju odraslih. V programu učitelji pridobijo naslednje znanje in spretnosti: poznavanje značilnosti in potreb ciljne skupine, ki se bo udeleževala programa UŽU BIPS, seznanitev s programom UŽU BIPS,  uporabljanje učnih metod, ki omogočajo doseganje programskih ciljev (npr. projektno učenje, razprava, delo z besedilom, študij primera, igra vlog),  spodbujanje udeležencev za dejavno načrtovanje izobraževanja in učenja,  spoznavanje psihološkega in družbenega ozadja bralnih, pisnih in računskih spretnosti, načrtovanje, spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, učnih srečanj, individualnega in skupinskega učenja in učnih dosežkov udeležencev, določanje in pridobivanje moderatorskih izkušenj za vlogo učitelja, poznavanje elementov in zakonitosti delovanja skupinske dinamike.

Pogoji za vključitev v temeljno usposabljanje: v temeljno usposabljanje lahko vključijo strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle ter že imajo izkušnje pri izobraževanju odraslih, otrok in mladine.

Izvajalec usposabljanja je Andragoški center Slovenije, ki je v letih 2009 in 2010 izpeljal evalvacijo programa usposabljanja in program posodobil. Usposabljanja se izvajajo občasno, glede na izražene potrebe po novih učiteljih.

Temeljno usposabljanje učiteljev v programu UŽU Beremo in pišemo skupaj

bzz

Program usposabljanja strokovnih delavcev za delo v programu družinske pismenosti za starše predšolskih otrok Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) je bil zasnovan na Andragoškem centru Slovenije z namenom, da omogoči strokovnim delavcem kakovostno in učinkovito izvajanje programa družinske pismenosti. To pomeni, da si v okviru programa pridobijo ustrezno znanje in spretnosti za izpeljavo programa s starši in otroki, hkrati pa jim program omogoča uspešno opravljanje dela in jim daje občutek uspešnosti in učinkovitosti.

Beri več

Program usposabljanja strokovnih delavcev obsega 34 ur, ki so namenjene organiziranemu in neposrednemu delu s skupino strokovnih delavcev. Zasnovan je na izkušnjah in evalvacijskih ugotovitvah ob izvedbah drugih programov usposabljanja strokovnih delavcev na področju družinske pismenosti na primer za izvajanje programa UŽU BIPS ter povzema ugotovitve številnih programov družinske pismenosti za starše predšolskih otrok v tujini. Namen programa usposabljanja je zadostiti posebnim potrebam po znanju in veščinah, ki jih morajo obvladati strokovni delavci pri usposabljanju staršev za temeljna znanja o porajajoči se pismenosti. Temeljni cilj programa usposabljanja je torej, da si bodoči učitelji pridobijo konkretno znanje in spretnosti za usposabljanje staršev v programu BZZ ob obveznem vključevanju njihovih otrok. Splošni cilji programa obsegajo raznovrstne vsebine: poznavanje značilnosti in potreb ciljne skupine, ki se bo vključevala v program; uporabljanje ustreznih učnih metod, ki omogočajo doseganje programskih ciljev; spodbujanje udeležencev programa za dejavno razvijanje družinske pismenosti in porajajoče se pismenosti; spoznavanje psihološkega in družbenega ozadja družinske pismenosti in porajajoče se pismenosti; spodbujanje udeležencev programa k vseživljenjskemu učenju; načrtovanje, spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, skupnih srečanj s starši in otroki; poznavanje elementov in zakonitosti delovanja skupinske in družinske dinamike. Doslej je usposabljanje uspešno končalo več kot 70 strokovnih delavcev.

Pogoji za vključitev: Program je namenjen strokovnim delavcem, ki so že ustrezno usposobljeni za delo s predšolskimi otroki in njihovimi starši, ter strokovnim delavcem v knjižnicah, ki so že usposobljeni za delo z otroki in mladino.

Izvajalec programa je Andragoški center Slovenije. Program spopolnjevanja se izvaja občasno, ko se pojavijo potrebe po novih strokovnih delavcih.

Usposabljanje moderatorjev družinske pismenosti

Projekt ‘Družinska pismenost deluje!’

Family Literacy works

V okviru mednarodnega projekta Družinska pismenost deluje v letih 2016-2017 so v Mestni knjižnici Kranj (MKK) razvili in preizkusili nov profil strokovnega delavca v knjižnici – moderator družinske pismenosti. Izvedli so tudi pilotno usposabljanje moderatorjev v Sloveniji in oblikovali priročnik za moderatorje družinske pismenosti.

Poklicni profil moderatorja družinske pismenosti

Beri več

Kot poseben uspeh prizadevanj MKK štejejo to, da začeto delo v mednarodnem projektu uspešno nadaljujejo. MKK vodi usposabljanja in koordinira skupino moderatorjev družinske pismenosti v splošnih knjižnicah. Delovna skupina, ki se je oblikovala v MKK, je leta 2018 prvič v Sloveniji izvedla usposabljanje in usposobila 18 moderatorjev družinske pismenosti za delo v knjižnicah. Po uspešno izvedenem pilotnem usposabljanju se delo s skupino moderatorjev nadaljuje. Srečujejo se nekajkrat letno, da si med seboj izmenjajo dobre in slabe izkušnje dela z družinami ter poglabljajo znanje z različnih kompetenčnih področij. Projekt je prejel posebno nagrado Združenja splošnih knjižnic v kategoriji novih pristopov k strokovnemu delu knjižnice.

V času projekta so uspeli identificirati tudi številne druge programe družinske pismenosti v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v usposabljanje: se dopolnjuje.

Izvajalec usposabljanja je Mestna knjižnica Kranj.

Izobraževanje multiplikatorjev programa V objemu besed

Za izvajanje programa usposabljanja za starše in otroke V objemu besed je bil, v okviru raziskovalno-razvojnega projekta z istim imenom, razvit tudi program spopolnjevanja vzgojiteljev multiplikatorjev. Program spopolnjevanja multiplikatorjev je obsega 24, in obsega vsebine v podporo dela s starši in otroki.

Beri več

Med vsebinami naj omenimo vpliv socialno-kulturnega kapitala družine na razvoj in uspešnost otrok; spodbujanje razvoja bralne pismenosti v družini kot ena izmed ravni kakovosti v vrtcih; pogovarjanje je ustvarjanje; učinek jezikovne in fonološke zmožnosti predšolskih otrok na opismenjevanje; teorija slikanice; razvojni mejniki jezikovnih zmožnosti, socialno- emocionalnega področja in opolnomočenje staršev za uporabo literature, iger in drugih didaktičnih sredstev; razvijanje naravoslovno matematične kompetence z uporabo otroške literature; predšolska bralna značka kot trajnostna podpora družinskemu branju; predstavitev bralnih srečanj za družine, razvijanje bralnih strategij pri predšolskem otroku; izbor kakovostnih otroških knjig in druge.

Pogoji za vključitev: program spopolnjevanja je namenjen vzgojiteljem in strokovnim delavcem v vrtcih.  (v pripravi)

Izvajalec programa usposabljanja je Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje Pedagoške fakultete Maribor in je bil prvič vključen v šolskem letu 2017/2018 v Katalog nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Programi dodiplomskega izobraževanja strokovnih delavcev

(v pripravi)

DOGODKI

39. mednarodni kongres IBBY (Trst)

30. avgusta 2024 - 1. septembra 2024

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content