Organizacije in ustanove

Organizacije in ustanove

V Sloveniji se s spodbujanjem branja, bralne pismenosti in bralne kulture ukvarjajo številne organizacije in ustanove, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Navajamo pa tudi nekatere mednarodne institucije, s katerimi slovenske največ sodelujejo.

Slovenske institucije

Andragoški center Republike Slovenije

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji. Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodeluje pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih.

Bralno društvo Slovenije

Bralno društvo Slovenije že več kot 20 let deluje na področju spodbujanja branja in bralne kulture. Organizira strokovna srečanja in posvete, izdaja knjige, zbornike, sodeluje pri bralnospodbujevalnih akcijah in aktivno širi znanje, pridobljeno s študijem, raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami.

 Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je nacionalni koordinator gibanja bralna značka in z njo povezanimi dejavnostmi. Pripravlja seminarje in izobraževalno gradivo za mentorje ter pomaga pri organizaciji obiskov ustvarjalcev mladinske književnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter knjižnicah. tNa njihovi strani boste našli različne tematske in druge izbore knjig, motivacijska gradiva za mlade bralce, zadnja leta pa pripravlja tudi zbirko darilnih knjig Zlata bralka, Zlati bralec.

 Društvo slovenskih pisateljev

Ob producentski in založniški dejavnosti Društvo slovenskih pisateljev deluje tudi kot informativno in literarno središče ter s svojo pisarno in vrhunskimi sodelavci producira in izvaja sodobne programe in vrhunske literarne festivale javnega pomena na področju literature.

 Slovenska sekcija IBBY

Slovenska sekcija IBBY je združenje slovenskih avtorjev (književnih in likovnih ustvarjalcev ter prevajalcev) mladinske književnosti in njihovih stanovskih združenj, strokovnjakov s področja mladinske književnosti, knjižnic, založnikov, knjižničarjev in vseh drugih, ki književnost posredujejo mladim.

 Javna agencija za knjigo

Javna agencija za knjigo je bila ustanovljena za opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog na po­dročju knjige, poleg tega pa tudi dejavnosti, ki spodbujajo razvoj knjižnega po­dročja. NJena naloga je tudi, da zagotovi stabilne pogoje za razvoj področja knjige ter strokovno in ne­odvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) je prostovoljno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini. Njihov namen je pospeševati razvoj knjižničarske stroke in dejavnosti ter utrjevati njen položaj v družbi.

 Združenje splošnih knjižnic Slovenije

Združenje splošnih knjižnic Slovenije je konstruktiven in spoštovan sogovornik vsem deležnikom, s katerimi knjižnice sodelujejo. Predvsem je nepogrešljiv partner pri oblikovanju nacionalnih, globalnih in kulturno političnih opredelitev na področju splošnih knjižnic ter pri sooblikovanju strokovnih stališč in knjižnične zakonodaje.

Vse navedene organizacije in stanove so tudi pobudniki Nacionalnega meseca skupnega branja – največje tovrstne manifestacije spodbujanja branja in bralne kulture v Sloveniji.

Mednarodne organizacije in ustanove za spodbujanje pismenosti in bralne kulture

ELINET – European Literacy Policy organizacij  iz 28 držav (med njimi je 24 članic EU), ki je izrasla iz istoimenskega projekta in povezuje države in ustanove v prizadevanjih za promocijo politik pismenosti in branja v Evropi.

ELINET želi vplivati na politike pismenosti v vseh državah EU, da bi zmanjšali deleže otrok, mladih in odraslih, ki so slabo pismeni, dvignili raven bralne pismenosti in spodbujali branje za užitek. V okviru zveze so nastala poročila o stanju na področju bralne pismenosti in pismenosti na sploh, promocijska gradiva in Deklaracija o pravici Evropskih državljanov do pismenosti iz leta 2016.

EBSN – European Basic Skills Network je Evropska zveza za temeljne spretnosti, vključuje ustanove in organizacije iz vse Evrope, ki sooblikujejo politiko izobraževanja odraslih na področju temeljnih spretnosti.  Zasleduje poglavitni cilj, ki je odličnost pri načrtovanju in implementaciji politik na Evropski in nacionalnih ravneh na področju temeljnih spretnosti.

To področje ima zelo ključen vpliv na izobraževanje, zaposlovanje, socialno vključenost, boj proti revščini in trajnostno gospodarsko rast. Aktivno sodeluje preko svojih članov v delovnih skupinah, ki obravnavajo politiko izobraževanja odraslih v Evropi pri Evropski komisiji, svoje člane spodbuja, da se dejavno oglašajo na spletni strani EPALE. EBSN je opredelila šest prednostnih področij delovanja: temeljne spretnosti na delovnem mestu, matematične spretnosti in finančna pismenost, digitalna pismenost, evropska in nacionalne politike temeljnih spretnosti ter temeljne spretnosti in integracija.

Članice ESBN, ki prihajajo iz Slovenije so LU PtujAndragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Slovenija se je z Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019 pridružila evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Zaveza o aktivnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost je bila podpisana 9. septembra 2019 na nacionalnem strokovnem posvetu Bralnega društva Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019.

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content