Programi družinske pismenosti za starše in otroke

Ko govorimo o programih družinske pismenosti, mislimo na daljše izobraževalne pristope, ki obsegajo več izobraževalnih srečanj. Pri izobraževalnih programih zasledujemo več ciljev, ki so določeni za starše in otroke. Dejavnosti za doseganje ciljev pri starših in pri otrocih so skrbno načrtovane in med seboj povezane. Na splošno je namen programov družinske pismenosti razvijanje pismenosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otrokom pri porajajoči se pismenosti ter pri opismenjevanju v šoli.  Izkušnje tudi kažejo, da je pri oblikovanju programov družinske pismenosti potrebno upoštevati medkulturne razlike in programe prilagoditi značilnostim družin. Prav tako velja, da če želimo, da bo program za družine zanimiv in privlačen, je pomembno, da se vsebine in vrednote, ki jih vključuje, približajo vsakdanjim življenjskim situacijam družin. Izobraževalni programi, ki jih predstavljamo v veliki meri sledijo tem spoznanjem.

Branje za znanje in branje za zabavo (krajše BZZ)
bzz

Opis vsebine, ciljev in poteka programa: Program BZZ je namenjen staršem in starim staršem (če so motivirani za vključevanje), ki iz različnih razlogov niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti in njihovim otrokom (od 4 do 6 let). Namenjen je tudi tistim staršem, ki so motivirani za razvoj porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. V program se vključujejo starši predšolskih otrok, ne glede na to ali otrok obiskuje vrtec ali ne. V okviru programa so načrtovana srečanja, ki omogočajo postopen razvoj družinske pismenosti in posledično izboljšanje pismenosti pri vseh družinskih članih. Program zajema razvoj pismenosti od prvih korakov, do bolj načrtnega usvajanja posameznih faz porajajoče pismenosti. Vsebinski sklopi programa, ki so hkrati tudi delovna poimenovanja posameznih srečanj in obsegajo teme so na primer pogovor o pomenu družinske pismenosti, kako beremo otrokom, otroške knjige, didaktične igre za bralne spretnosti, skupen obisk knjižnice, delavnica izdelovanja iger in lutk, ipd. Predvideno je, da so starši del programa na predavanju in delavnici, otroci pa se ta del igrajo in ustvarjajo z eno od sodelavk tima. Obisk knjižnice, zaključna prireditev, obisk kulturne ustanove in ustvarjalna delavnica so namenjeni staršem in otrokom, da jih preživijo skupaj.

Berite dalje

V okviru programa starši pridobijo starši pridobijo temeljna znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti s čimer razvijajo lastno pismenost. Prav tako pa spoznajo primerne oblike spodbujanja porajajoče se pismenosti pri svojih otrocih in spoznajo svojo aktivno vlogo pri tem, spoznajo tudi različne oblike aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, ki so ugodne za otrokovo porajajočo se pismenost, se seznanijo s tem, da so svojih otrokom zgled in da na otroke prenesejo tako znanje, navade kot tudi vrednote povezane s pismenostjo in branjem. Pomembno je tudi to, da spoznajo primerno otroško literaturo in bolje spoznajo splošno knjižnico. Program izvajata dva usposobljena učitelja, vzgojitelja, strokovna delavca, ki sodelujeta s šolsko ali splošno knjižnico. Program izvajajo izobraževalne organizacije za odrasle, posamezne knjižnice in vrtci iz vse Slovenije. Program usposabljanja strokovnih delavcev je pripravil in ga izvaja Andragoški center Slovenije.

Trajanje programa BZZ: 25 ur (12 srečanj s starši in otroci po 2 uri).

Kdo in kdaj je program razvil: Program so oblikovali strokovnjaki na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju z izbranimi strokovnjaki na področju razvoja pismenosti pri otrocih, leta 2007.

Kdo je financer programa: Razvoj programa je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.  Izvedbe programa financira MIZŠ in ESS. Program je brezplačen za družine.

Možnost vključitve družin v program: Program se ne izvaja (v letu 2020 in 2021), saj trenutno niso zagotovljena javna sredstva za njegovo izvajanje.

Več: V Priročniku Branje za znanje in branje za zabavo.

V objemu besed
Usposabljanje za starše in otroke

Opis vsebine, ciljev in poteka programa: Program usposabljanja je namenjen staršem in njihovim otrokom v vrtcu. Program je izrazito povezovalno in trajnostno naravnan, namenjen je spodbujanju družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja. Posebej pomembna je socialna naravnanost, saj otroci prejmejo gradivo (knjige, plakat, karte, kocke) v trajno last (v času trajanja projekta). Družinska pismenost je razumljena kot skupek različnih dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Zato so  tudi cilji programa (in tudi celotnega projekta) osredotočeni na vzpostavljanje ustreznih mehanizmov za spodbujanje družinskega branja in metod dela za različne skupine (deprivilegiranih) odraslih, ki jih je treba opolnomočiti, da bi lahko na svoje otroke prenesli bralne navade. Poudarek je v programu tudi na širjenju bralne kulture in zavedanje o njeni pomembnosti na čim širši sloj prebivalcev, prek spremenjenega odnosa do branja. Ustvarja se pozitiven odnos do branja in branja kot vrednota. S posebno skrbjo se v program vključuje ranljive družine, čeprav je program odprt za vse otroke in starše, ne glede na njihov ekonomski položaj.

Berite dalje

Vnaprej je načrtovanih 10 srečanj za starše in otroke: vsako srečanje traja dve uri in poteka v vrtcih v popoldanskem času. Srečanja so ciljno usmerjena na spoznavanje kakovostne leposlovne in informativne literature, ki so jo profesionalni posredniki branja (vzgojitelji multiplikatorji) predstavljali staršem in otrokom. Srečanja so zastavljena premišljeno, in sicer na način, da vse udeležence prepriča v pomen in pomembnost branja raznolikih kakovostnih besedil in jih poveže z različnimi področji dejavnosti, primernimi kognitivnemu razvoju otroka. Srečanja so bila zasnovana kot mesečni dogodki, zato so upoštevala tudi dogodke, ki so za otroke pomembni, vendar se v nekaterih vrtcih starši in multiplikatorji odločajo za izvedbo več dejavnosti v zimskem obdobju (prilagojeno staršem iz ruralnih področij, ki imajo pozimi več časa kakor v pomladanskih mesecih). Ob prilagajanju izvedbe glede na starost otrok, dinamiko skupine, okolje, v katerem vrtec deluje.

Trajanje programa: 20 ur (10 srečanj s starši in otroci po 2 uri).

Kdo in kdaj je program razvil: Program usposabljanja za starše in otroke je bil razvit v okviru raziskovalno-razvojnega projekta V objemu besed. Potekal je od oktobra 2016 do novembra 2017. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru je kot nosilec projekta sodelovala s partnerjema Filozofsko fakulteto UM in Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS. Razvojni del projekta je bil opravljen v šolskem letu 2016/2017 v 14 vrtcih po regijskem principu; v projektu je sodelovalo 34 posebej usposobljenih vzgojiteljev multiplikatorjev, ki so delali s 335 otroki in z njihovimi starši iz 329 družin.

Kdo je financer programa: Razvoj programa je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS. Program je bil brezplačen za družine.

Možnost vključitve družin v program: Program se po izteku projekta ne izvaja več v taki obliki (v letu 2020 in 2021).

Več: V monografiji V objemu besed in v Priročniku za starše na tej spletni strani.

Beremo in pišemo skupaj (krajše UŽU BIPS)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Opis vsebine, ciljev in poteka programa: Program UŽU BIPS je namenjen staršem otrok v začetku šolanja (prvo triletje devetletke) v Sloveniji in vključuje tudi otroke. Program naslavlja potrebo in željo staršev, da bi svojim otrokom pomagali pri šolskem delu. V programu zato starši razvijajo pismenosti na ravni, ki ustreza njihovim potrebam v vsakdanjem življenju in pridobivajo nova znanja za pomoč otrokom pri opismenjevanju. V programu preko dejavnosti, ki so privlačne in zanimive tako za starše kot za otroke in so blizu njihovim vsakdanjim življenjskim situacijam, vplivamo na to, da se izboljšuje pismenost in bralna kultura pri vseh družinskih članih. Program je zasnovan tako, da ob tem ko starši usvajajo temeljna znanja vzajemno učijo svoje otroke in otroci starše. Na ta način udeleženci obnovijo svoje spretnosti branja, pisanja in računanja ter se seznanijo z rabo računalnika. Zaradi pazljivo strukturiranih dejavnosti v programu udeleženci tudi berejo, čeprav te dejavnosti načeloma v vsakdanjem življenju ne marajo in je ne obvladajo dobro; pripovedujejo in sporočajo svoja stališča, čeprav se težko izrazijo; izračunavajo konkretne podatke, čeprav so pozabili šolsko matematiko in računske operacije, uporabljajo digitalne medije za sporočanje in urejanje zadev – vse to počnejo zato, ker želijo izpolniti svojo potrebo pomagati otrokom pri šolskem delu. Spretnosti branja, pisanja, računanja in digitalne spretnosti se s tem postavijo na svoje pravo mesto – so le orodje, sredstvo za zadovoljitev tako opredeljene potrebe staršev.  Program sočasno izvajata dva usposobljena učitelja.

Berite dalje

Leta 2010 je bil program vključen v nacionalno evalvacijo javnoveljavnih programov v kateri so sodelovali starši in učitelji BIPS. Večina staršev (84 %) je potrdila, da je s pomočjo programa UŽU BIPS pridobila nova znanja, ki jim pomagajo pri vzgoji otrok, in nove spretnosti za stike z drugimi (77 %), sploh pa so ocenili, da je večina znanj zares uporabna v vsakdanjem življenju. Večina staršev (91 %) je skozi program tudi utrdila prepričanje, da se morajo tudi sami učiti, če želijo otroku pomagati. Po oceni 67 % staršev so njihovi odnosi z otrokom po zaključenem programu občutno bolj demokratični. V evalvaciji so bili zaznani tudi pozitivni učinki pri učenju otrok v šoli. Polovica staršev je potrdila, da je bil njihov otrok zaradi udeležbe v programu uspešnejši pri slovenščini, 34 % staršev je spremljalo izboljšave otroka pri matematiki. Tudi učitelji so zatrdili, da so otroci s pomočjo programa izkusili učenje s starši prek igre, sproščeno govorno nastopanje in izražanje ter druge učne situacije skupaj s starši. Ocenili so, da je za otroke najbolj izrazit učinek programa »učenje ob starših v šolskem okolju«.

Trajanje programa UŽU BIPS: 75 ur (25 srečanj s starši in otroci, od 2-3 ure, dejavnosti v domačem okolju).

Kdo in kdaj je program razvil: Program so oblikovali strokovnjaki na Andragoškem centru Slovenije, leta 2003. Program je bil prenovljen (2014) in posodobljen (2020). UŽU BIPS je prvi javnoveljavni program družinske pismenosti, potrdil ga je Strokovni svet za izobraževanje odraslih in Minister za izobraževanje znanost in šport.

Kdo je financer programa: Razvoj programa je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Evropski socialni sklad (ESS).  Izvedbe programa financira MIZŠ in ESS. Program je brezplačen za družine.

Možnost vključitve družin v program: Program izvajajo organizacije za izobraževanje odraslih v vsej Sloveniji.

Več: Izobraževani programi za odrasle.

Modra popotnica
Programi družinske pismenosti Mestne knjižnice Kranj
Modra popotnica znak

Opis vsebine, ciljev in poteka programa: V Mestni knjižnici Kranj razvijajo različne programe družinske pismenosti pod skupnim imenom Modra popotnica. Z njimi želijo: dvigniti raven pismenosti vseh družinskih članov, spodbujati medgeneracijsko učenje, razvijati bralno kulturo in prispevati k razvoju lokalne skupnosti. Pti rem se povezujejo z drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami v lokalnih skupnostih, kjer deluje Mestna knjižnica Kranj.

Pri zasnovi programov so izhajali iz dejstva, da so starši prvi otrokovi učitelji. To ponazarja tudi ime Modra popotnica kot tisto znanje, pismenost, modrost … ki jih starši prenašajo na svoje otroke.

Več o programih in dogodkih na spletni strani Modra popotnica.

Zakladnica bralnih dogodkov po vsej Sloveniji

Logotip v obliki NMSB 24 - Nacionalnega meseca skupnega branja 2024
Nagrajene knjige
previous arrowprevious arrow
citat21
citat20
citat19
citat18
citat17
citat16
citat15
citat14
citat13
citat12
citat11
citat10
citat09
citat08
citat07
citat06
citat05
citat04
citat03
citat02
citat01
next arrownext arrow
Share This
Skip to content